Personalhandledning


All handledning är en process som sker regelbundet under en i förväg bestämd tidsrymd om exempelvis en och en halv timme varannan eller var tredje vecka under en längre tid.
Kortare och mer oregelbundna gruppsamtal kring en svårighet på arbetsplatsen, behandlar jag under rubriken konsultation nedan.
 

 Så tänker jag kring handledning

I grupphandledning har jag hela gruppen i fokus, jag verkar för att hela gruppen ska vara aktiv under större delen av sittningen.
Min erfarenhet säger mig att detta främjar utvecklingen såväl på
gruppnivå som på individnivå. Självklart, utifrån att vi är olika som individer, är det också möjligt att vara tyst och lyssnande.

Olika infallsvinklar på handledning

Då jag handleder har jag oftast sju nivåer, eller infallsvinklar i fokus för arbetet på vägen mot det övergripande målet:

• De personer och deras svårigheter som den handledde möter i sitt arbete.

• Relationen mellan den handledde och de personer den möter i sin vardag.

• Relationen mellan de personer som ingår i handledningsgruppen.

• Relationen mellan mig som handledare och gruppen.

• Relationen mellan gruppen och organisationen.

• De sociala strukturer som organisationen befinner sig i.

• Helhetsperspektiv.

Fokus för handledningstillfällena kan variera från gång till gång.
Vi kommer gemensamt fram till en lämplig agenda vid starten för varje handledningstillfälle.

Enligt mitt sätt att se så är det inte lämpligt att i handledningen hantera eventuella privata svårigheter som de handledda bär på. Dels för att handledningen då riskerar att tappa fokus från det överenskomna syftet, och dels för att skydda individerna från att utelämna sig själv och sitt privata på ett sätt som i en annan situation kan kännas besvärande.